G1708
more info
Housing Complex (realisation), Moerbeke, 2017 - 2024

De voormalige Suikerfabrieksite langs de Moervaart is een belangrijk onderdeel van het Masterplan van Plusoffice voor de bredere omgeving van Moerbeke.
Na een intensief co-creatietraject met de bewoners, is het doel om een levendige mix van lokale bedrijvigheid, diverse woonvormen en middelgrote ondernemingen te realiseren. Het gebied rond Moerbeke kenmerkt zich door een gevarieerd en goed bewaard open landschap, met populierenrijen, veldwegels en afwateringskanalen. Een hoogwaardig kader voor het compacte dorp. De Moervaart fungeert als natuurlijke grens en verhindert verdere verstedelijking.

De herontwikkeling van de Suikerfabrieksite omvat het creëren van een langgerekte parkzone langs de Moervaart, met nieuwe fietspaden langs de recreatieve oevers. Een groene ladderstructuur, loodrecht op de Moervaart, behoudt zichtlijnen vanaf de historische heirbaan en sluit aan op bestaande trage dorpswegen.
De ligging aan de rand van het dorp, met uitzicht op de velden, biedt een unieke kwaliteit. Het project realiseert een eerste cluster van het masterplan bestemd voor gemengd wonen.
Het perceel, een trapezium gelegen tussen de Terwestraat en de Moervaart, wordt aan zijn schuine zijden begrensd door een bestaande dreef en een nieuw aangelegd bosgebied als buffer naar de bestaande woningen.
Vier volumes worden strategisch geplaatst op het terrein dat afhelt naar de Moervaart. Door te variëren in bouwhoogte sluiten ze aan bij de omliggende bebouwing. Een subtiel spel van verdraaiing lost het verschil in oriëntatie op tussen de straat en het kanaal. De opstelling creëert afwisselende zichtlijnen tussen de bouwblokken en opent zich naar de Terweststraat. Ruime fietsenstallingen op het maaiveldniveau bevorderen het gebruik van de fiets, terwijl er geen doorgaand verkeer op de site is.
Het uitgepuurde ontwerp zorgt voor een abstracte gevelcompositie die zich weerspiegelt in het kanaal.